Chuyên Viên Nhân Sự

J000395

Mechanical, Civil/Construction/Materials

Mô tả công việc

A.Công tác quản trị Tổ chức- Nhân sự- Tiền lương

1.Công tác tổ chức, biên chế

 • Lập định biên biên chế nhân sự, mô tả các chức danh trong định biên khi xây dựng kế hoạch kế hoạch lao động hàng năm
 • Dự tính quĩ lương trong kế hoạch tài chính-kinh doanh hàng năm
 • Chấp bút, dự thảo các qui chế, qui định theo hướng dẫn của Chủ tịch, Giám đốc
 • Tổ chức hướng dẫn CBCNV thực hiện các qui chế, qui định Công ty ban hành
 • Lập các báo cáo nghiệp vụ quản trị nhân sự-hành chính định kỳ tháng, quí, năm theo qui định hoặc các báo cáo đột xuất khi được Giám đốc, Chủ tịch yêu cầu

2.Công tác quản lí sử dụng lao động

a. Công tác hợp đồng lao động

 • Lập, sửa đổi, bổ sung, gia hạn HĐLĐ; 
 • Theo dõi thời hạn HĐLĐ , lập báo cáo và kế hoạch chấm dứt hoặc gia hạn đúng thời gian qui định 
 • Thực hiện các thủ tục thanh lí HĐLĐ 
 • Lập báo cáo trích ngang để quản lí nhân sự
 • Quản lí hệ thống mô tả công việc( MTCV) và nội dung Hợp đồng lao động của mỗi cá nhân CBCNV
 • Theo dõi việc bổ nhiệm, điều chuyển lao động nội bộ 
 • Giải quyết mối quan hệ lao động giữa Công ty và người lao động theo qui định của Pháp luật

b. Công tác quản lí sử dụng lao động

 • Quản lí kế hoạch công tác và báo cáo kết quả công tác ( KHCT & BCKQCT)
 • Lập kế hoạch công tác tháng của phòng và của các cá nhân thuộc phòng NSHC theo qui định về lập kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng
 • Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp các bản KHCT & BCKQCT của các phòng ban, đơn vị thuộc Công ty từng tháng để báo cáo Giám đốc
 • Theo dõi, chỉ đạo nhân viên chấm công và thời giờ làm việc của CBCNV theo nội qui, qui định về quản lí thời giờ làm việc của Công ty theo qui định của Công ty 
 • Phân tích công việc theo mẫu bản phân tích
 • Nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch tháng để đề xuất điểm số KPIs của từng cá nhân theo qui định tham mưu cho Giám đốc   xem xét, quyết định trả lương hàng tháng

c. Công tác tiền lương

 • Hàng tháng thực hiện đánh giá kết quả lao động và làm các thủ tục thanh toán công lương
 • Giải quyết các thủ tục thanh quyết toán nhân công thuê ngoài
 • Lập hệ thống thang bảng lương theo các qui chế qui định  của Công ty và theo qui định của luật bảo hiểm cho từng chức danh 
 • Xây dựng kế hoạch chi phí tiền lương và thống kê, phân tích trình lãnh đạo Công ty xem xét đưa vào kế hoạch tài chính-kinh doanh hàng năm
 • Lập bảng theo dõi thống kê chi phí tiền lương để phân tích quản trị từng quí hoặc đột xuất

B. Công tác quản tri hành chính

1. Chỉ đạo nhân viên thực hiện các nội dung công việc về công tác quản trị hành chính

 • Nắm rõ nội dung công việc hành chính (theo MTCV của nhân viên phụ trách công tác quản trị hành chính) để quản lí, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhân viên được giao phụ trách công tác quản lí hành chính
 • Hỗ trợ các công việc hành chính khi nhân viên hành chính vắng mặt, đối với những công việc xét thấy, nếu không hỗ trợ sẽ ảnh hưởng đến các kế hoạch sản xuất kinh doanh, các công tác quản trị hàng ngày của Công ty
 • Trực tiếp phụ trách công tác bảo vệ trật tự trị an của Công ty
 • Tham mưu để Giám đốc lựa chọn, kí kết hợp đồng bảo vệ với các công ty bảo vệ chuyên nghiệp.
 • Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đề xuất các giải pháp để việc thực hiện nội dung hợp đồng bảo vệ của các nhân viên bảo vệ được thực hiện nghiêm túc
 • Thay mặt Giám đốc giải quyết các công việc phù hợp với chức năng , nhiệm vụ và khả năng của cá nhân khi được Giám đốc giao nhiệm vụ hoặc uỷ quyền, gồm:
 • Giao dịch, xử lí các công việc về lao động, tiền lương, chế độ chính sách với các cơ quan quản lí nhà nước liên quan
 • Giao dịch với các cơ quan , chính quyền địa phương về công tác bảo vệ trật tự trị an, về các công việc liên quan đến công tác 3 An ( An toàn vệ sinh lao động, An toàn cháy nổ, An toàn vệ sinh môi trường)

Yêu cầu

 • 4-5 năm kinh nghiệm
 • Chịu áp lực tốt
 • Ham học hỏi và phát triển
 • Có mong muốn làm việc gắn bó lâu dài
 • Linh hoạt và xong xáo trong công việc
 • Có kinh nghiệm làm việc trong nhà máy sản xuất
 • Độ tuổi trên dưới 30 tuổi

Quyền lợi

 • Lương thỏa thuận (Mức cụ thể sẽ trao đổi trong thoả thuận tuyển dụng)

Thông tin thêm

Location: Ha Noi

CAREER TODAY GROUP

Address: Tòa nhà CareerToday

Số 1196 Đường 3/2, P. 8, Q. 11, Tp. HCM

Hotline: 0906 900 719

Email: ess@careertoday.com.vn


Đăng ký nhận bản tin Careertoday để nhận các công việc mới nhất đã đăng, ứng cử viên và các tin tức mới nhất


© 2018 Careertoday. All rights reserved. Powered by Eraweb.co